#122 Hướng dẫn cách đan chim cánh cụt bằng len đơn giản cho bé

1508

Đây là chart đan chim cánh cụt được dịch ra từ chart đan tiếng Anh. Vì thấy đơn giản mà đáng yêu nền mình lọ mọ ngồi dịch. Trình tiếng anh và kinh nghiệm đan có hạn. Hy vọng các bạn cùng đam mê đóng góp trải nghiệm để chúng ta có sản phẩm đẹp nhé.

Hướng dẫn cách đan chim cánh cụt bằng len đơn giản cho bé

Chart này mình post vừa tiếng Anh và tiếng Việt song song. Mình chỉ dịch chart hàng đầu tiên. Các hàng sau giống nhau thì các bạn áp dụng chart tương tự để đan nhé.

Về phần ký hiệu mũi đan thì không hiểu chỗ nào các bạn cứ search Google hoặc YouTube nha! (Có rất nhiều hướng dẫn cụ thể).

Và đây là những mũi đan cơ bản bạn có thể tham khảo:

Nội dung

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Len Jeans gồm màu đen, màu trắng, màu vàng (có thể dùng cotton milk hoặc ctvn hoặc bất kì loại sợi cotton nào với các màu mà bạn yêu thích nhé!)

Kim đan : 2,5 mm

Bông bi ( loại bông dùng để nhồi thú), mắt thú

Kim khâu, kéo cắt, và phụ kiện khác (nếu cần)

huong-dan-cach-dan-chim-canh-cut-bang-len-don-gian-cho-be

Hướng dẫn đan lưng (knit back) chim cánh cụt chi tiết

Worked from the tail end to the tip of the beak: Đan theo chiều từ đuôi đến mỏ

Using MC, CO 30 sts. – Dùng len đen, bắt mối 30 mũi.

Row 1 [RS]: K 15, pm, k15. – Hàng 1: [Mặt phải]: 15 mũi lên, đặt marker, 15 mũi lên
Cont in stockinette stitch for 11 more rows. Tiếp tục đan trơn thêm 11 hàng

*Decrease Row [RS]: K to 3 sts before m, ssk, k2, k2tog, k to end. Dòng bớt mũi [Mặt phải]: Đan lên cho đến mũi trước marker 3 mũi. Ssk (Chuyển 2 mũi sang kim bên phải, kim trái chọc ngược lại 2 mũi này, đan lên chập 2).

Cont in stockinette stitch for 13 more rows. – Đan tiếp 13 dòng trơn.
Rep from * once more, then work Decrease Row once more. 24 sts rem. – Lặp lại từ dấu

* 1 lần nữa, sau đó đan tiếp 1 dòng bớt mũi. Còn lại 24 mũi.
Remove marker. Work 3 rows even. – Bỏ đánh dấu mũi ra. Đan tiếp 3 hàng trơn.

Begin Short Row Shaping for Head – Bắt đầu tạo hình phần đầu chim

Row 1 [RS]: K20, w&t. – Hàng 1[Mặt phải]: 20 mũi lên, w&t (vắt dây từ ngoài vào trong. Chuyển 1 mũi từ kim bên trái sang kim bên phải. Vắt dây từ trong ra ngoài. Lại chuyện lại mũi từ bên phải sang bên trái. Quay lại mặt trái.)

Row 2 [WS]: P16, w&t. 16 mũi xuống, w&t.

Row 3 [RS]: K14, w&t.

Row 4 [WS]: P12, w&t.

Row 5 [RS]: K10, w&t.

Row 6 [WS]: P8, w&t.

Row 7 [RS]: K6, w&t.

Row 8 [WS]: P4, w&t.

Row 9 [RS]: K to end, picking up and knitting wraps together with respective sts. Đan lên đến cuối hàng. Mũi wrap, gảy từ chân lên thêm 1 sợi thành 2 sợi, đan lên chập 2 sợi này.

Row 10 [WS]: P all sts, picking up and purling wraps together with respective sts.

Rep these 10 rows once more. Lặp lại 10 dòng trên.

Next row [RS]: Use backwards loop or knitted-on method to CO 5 sts, k to end. Bắt mối thêm 5 mũi, đan lên đến hết dòng.

Next row [WS]: CO 5 sts, p to end. 34 sts. Bắt mối thêm 5 mũi. Đan xuống đến hết dòng. 34 mũi.

Begin Decreases for Head – Bắt đầu giảm mũi phần đầu

Next row [RS]: K7, [k2tog, k4] to last 9 sts, k2tog, k7. 30 sts rem. Dòng tiếp theo [Mặt phải]: 7 mũi lên, (1 mũi lên chập đôi, 4 mũi lên) x 3 lần, 1 mũi lên chập, 7 lên. (30 mũi)

Next row [WS]: P all sts. Đan xuống hết dòng

Next row [RS]: [K1, k2tog] to end. 20 sts rem. 1 lên, 1 lên chập. Còn 20 mũi
Work 2 rows even. Đan trơn 2 dòng tiếp.

Begin Beak – Bắt đầu phần mỏ

Change to CC2 and work 3 rows even. Chuyển len vàng. Đan 3 dòng trơn

Next row [RS]: K2, [k2tog, k1] to end. 14 sts rem. Hàng tiếp [Mặt phải]: 2 lên, [1 lên chập, 1 lên] x 6 lần. Còn 14 mũi

Work 3 rows even. Đan trơn 3 dòng

Next row [RS]: K2tog across. Dòng tiếp theo [Mặt phải]: Chập lên cả hàng. Còn 7 mũi
Break yarn, thread through rem 7 sts and fasten off. Cắt chỉ và thắt nút.

Hướng dẫn đan bụng (knit Front) chim cánh cụt chi tiết

Worked from the bottom to the neck in stockinette stitch. Đan từ dưới lên trên cổ

With CC1, CO 10 sts. P 1 row. Dùng len trắng. Bắt 10 mũi. Đan 1 hàng xuống

Increase Row [RS]: K1, m1, k to last st, m1, k1. Dòng tăng mũi [Mặt phải]. Tăng 1 mũi. Đan lên đến mũi cuối, tăng mũi, đan lên mũi vừa tăng.

Work one row even. – Đan 1 hàng trơn

Work these 2 rows twice more. Lặp lại 2 dòng trên 2 lần nữa

Work Increase Row. Đan dòng tăng mũi.

Work 3 rows even. Đan 3 dòng trơn

Work Increase Row once more. 20 sts. Đan dòng tăng mũi 1 lần nữa. 20 mũi. P 2 rows. The single row that is purled on the RS forms the fold line that separates the bottom from the stomach. Đan xuống 2 dòng. Tạo đường gờ ngăn cách 2 phần: Phần dưới và phần bụng trên

Work 7 rows even. Đan tiếp 7 dòng.

Increase Row [RS]: [K4, m1] to last 4 sts k4. 24 sts| Dòng tăng mũi [Mặt phải]: (4 mũi lên, tăng 1 mũi) lặp lại cho đến 4 mũi cuối hàng. Đan nốt 4 mũi lên. 24 mũi. P 1 row. Đan xuống 1 hàng

Begin Short Row Shaping for Stomach – Bắt đầu tạo hình phần bụng

Row 1 [RS]: K20, w&t. Hàng 1 [Mặt phải]: 20 mũi lên, wrap and turn.

Row 2 [WS]: P16, w&t.

Row 3 [RS]: K14, w&t.

Row 4 [WS]: P12, w&t.

Row 5 [RS]: K10, w&t.

Row 6 [WS]: P8, w&t.

Row 7 [RS]: K all sts, picking up and knitting wraps together with respective sts. Đan lên tất cả các mũi, Mũi wrap, gảy từ chân lên thêm 1 sợi thành 2 sợi, đan lên chập 2 sợi này

Row 8 [WS]: P all sts, picking up and purling wraps together with respective sts.

Row 9 [RS]: K all sts.

Row 10 [WS]: P all sts.

Rep these 10 rows twice more. If you don’t want your penguin to be quite so rotund, skip the third repeat and work four rows even instead. Lặp lại 10 hàng 2 lần nữa. Nếu không muốn chim béo mập thì bỏ qua lần lặp lại thứ 3 rồi tiếp tục 4 hàng trơn.

Next row [RS]: K12, pm, k to end. Hàng kế tiếp [Mặt phải]: 12 mũi lên. đặt Marker, đan lên đến hết hàng.

P 1 row. Đan xuống 1 hàng

Note Decrease

Decrease Row [RS]: K to 3 sts before marker, ssk, k2, k2tog, k to end. Dòng giảm mũi [Mặt phải]: Đan lên cho đến trước chỗ đặt marker 3 mũi, ssk (chuyển 2 mũi sang kim bên phải, kim trái chọc ngược lại 2 mũi này, đan lên chập 2), 2 mũi lên, 1 mũi lên chập, đan lên đến cuối dòng.

P 1 row. Đan xuống 1 hàng

Rep Decrease Row. 20 sts rem. Lặp lại dòng giảm mũi. Còn lại 20 mũi.

Change to CC2. P 1 row and remove marker. Đổi len vàng. Đan xuống 1 hàng và bỏ marker

Decrease Row [RS]: K1, [k2tog, k2] to last 3 sts, k2tog, k1. 15 sts rem. Dòng giảm mũi [Mặt phải]: 1 lên, (1 chập, 2 lên) cho đến 3 mũi cuối, 1 chập, 1 lên. Còn lại 15 mũi.

Work 7 rows even. Đan 7 dòng

BO all sts. Chiết hết các mũi

Wings (Make 2) Cánh: (Làm 2 mẫu)

With MC, CO 15 sts. Dùng len đen, bắt 15 mũi.

Work 16 rows in stockinette stitch. Đan 16 dòng.

Decrease Row [RS]: K1, ssk, k to last 3 sts, k2tog, k1. Dòng giảm mũi [Mặt phải]: 1 lên, ssk, đan lên đến 3 mũi cuối, 1 chập, 1 lên

P 1 row. 1 hàng xuống

Work these 2 rows 4 times more. Đan 2 dòng này 4 lần nữa

BO rem 5 sts. Kết mũi đan (chiết), còn lại 5 mũi.

Feet (Make 4) Chân (Làm 4 mẫu)

With CC2, CO 9 sts. Dùng len vàng, bắt 9 mũi.

Work 2 rows in stockinette stitch. Đan 2 hàng

Decrease Row [RS]: K1, ssk, k to last 3 sts, k2tog, k1. Dòng giảm mũi [Mặt phải]: 1 lên, ssk, đan lên đến 3 mũi cuối hàng, 1 chập, 1 lên.

P 1 row. 1 hàng xuống

Work these 2 rows once more. Đan 2 hàng này 1 lần nữa.

Next Row [RS]: K1, ssk, k to end. Hàng tiếp [Mặt phải]: 1 lên, ssk, đan lên hết hàng.

Work 2 rows even. Đan 2 hàng tiếp.

BO rem 4 sts. Chiết kết thúc. Còn lại 4 mũi.

Hướng dẫn hoàn thiện sản phẩm

hướng dẫn cách đan chim cánh cụt

Finishing

With yellow yarn, sew beak closed at underside.

With black yarn, sew back and front together, beginning at the center back bottom, working up and around the yellow part at the neck, and ending at the bottom again. The side back will need to be eased to fit the side front. Leave a small opening for stuffing.

Stuff. Sew opening closed.

Place two feet pieces wrong sides together and whipstitch edges. Sew feet to body with whipstitch.

Fold wings in half, wrong sides together, and whipstitch long edge closed. Whipstitch wings to body.

Sew on eyes with sewing thread. If making this for a small child, it is safer to leave off buttons and embroider eyes on instead.

Optional: use yellow yarn and blanket stitch to create “toes” on the feet.

Hoàn thiện sản phẩm

huong-dan-cach-dan-chim-canh-cut-bang-len-don-gian-cho-be

Dùng len vàng, khâu mỏ khép lại ở phía dưới

Dùng len đen, khâu phần lưng và bụng với nhau, bắt đầu từ giữa lưng dưới, khâu dần lên phần vàng trên cổ và kết thúc ở dưới (chỗ bắt đầu khâu). Phần lưng và phần bụng phải khâu thật khớp với nhau. Để lại một lỗ nhỏ để nhồi bông.

Nhồi bông. Khâu kín nốt sản phẩm

Đặt 2 mảnh chân úp mặt trái vào nhau. Khâu vắt lại. Khâu chân vào mình chim bằng mũi khâu vắt.

Gấp đôi các cánh, mặt trái úp vào nhau, khâu kín lại bằng mũi khâu vắt dọc theo phần mép cánh. Khâu vắt các cánh vào mình chim. Khâu các mắt vào chim bằng chỉ khâu. Nếu làm đồ chơi cho trẻ nhỏ, thay vì dùng các nút làm mắt chim, hãy thêu mắt cho chim sẽ đảm bảo an toàn hơn cho em bé.

Tuỳ chọn (Thực hiện hoặc không tuỳ ý): Dùng len vàng khâu mũi blanket để tạo các ngón chân cho chim. (Mũi blanket là mũi thùa khuy áo).

Vậy là chúng ta vừa hoàn thành mẫu đan chim cánh cụt bằng len cho bé yêu rồi!

Lời Kết

Trên đây là hướng dẫn cách đan chim cánh cụt bằng len thật đơn giản và dễ thương. Mình sẽ cố gắng dịch chart và dựng video về mẫu đan thú len này và update trên kênh Youtube sớm nhất!

Địa chỉ mua len, kim và dụng cụ đan móc, tớ hay mua ở đây. Bạn có thể tham khảo và lựa chọn theo điều kiện tài chính của bản thân. Và để lựa chọn một cách tối ưu nhất bạn xem Cách chọn len và kim đan móc len cho người mới bắt đầu.

Đừng quên theo dõi Đan Móc Len Theo Mẫu và Donate mình bằng cách subrises kênh Youtube Giấu Miz. Để mình có động lực sưu tầm nhiều chart mới hơn cho mọi người nhé!

Chúc các bạn thành công!

>> Xem thêm: